Monthly Archives: septembrie 2012

Informatii consfatuitri

Anunt important Religie-Licee Tehnologice

Planul cadru-este cel de anul trecut

 

STRUCTURĂ AN ŞCOLAR 2012-2013

aprobată prin ordinul MECTS nr. 5635/31.08.2012

Art.1

(1) Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013;

c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

d) pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

 Art.2 Anul şcolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013 şi se structurează pe două semestre după cum urmează:

 

Semestrul I

Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.

În perioada 5 – 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

 

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013

Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013

Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013

 Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

ZILE LIBERE

An şcolar 2012-2013

SEMESTRUL I

 

Sfântul Apostol Andrei

30.11.2012 – sâmbăta– propusă de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

01.12.2012 – duminica

Crăciunul
25 decembrie 2012 – miercuri
26 decembrie 2012 – joi

 

SEMESTRUL AL II – LEA

1 ianuarie 2013 – marţi
2 ianuarie 2013 – miercuri

1 mai 2013 – miercuri

Paştele
5 mai 2013 – duminica
6 mai 2013 – luni

Rusalii
23 iunie 2013 – duminica
24 iunie 2013 – luni

Adormirea Maicii Domnului
15 august 2013 – joi

În total, în 2012-2013 sunt 8 zile libere.

Art.4

(1) Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5

(1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.

Art.6

(1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.

Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3794/2012, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 296 din 5 mai 2012.

Art.9 Direcţia generală educaţie şi învățare pe tot parcursul vieții, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane și rețea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 http://www.ziarullumina.ro/articole;2076;1;75303;0;Cooperarea-dintre-Familie-Scoala-si-Biserica-in-actul-educational.html

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la începerea şcolii :

Cooperarea dintre Familie, Şcoală şi Biserică în actul educaţional

 

Educaţia este forma cea mai înaltă în lucrarea de modelare şi formare a caracterului şi personalităţii copiilor şi tinerilor. Din acest motiv educaţia ar trebui să fie prioritatea fundamentală a oricărei societăţi care doreşte progresul spiritual şi bunăstarea materială a poporului.

În contextul rezultatelor deosebit de slabe înregistrate la examenul de bacalaureat din ultimii doi ani, cu o medie de promovabilitate de sub 50%, este necesară o analiză sinceră şi lucidă a sistemului de învăţământ din ţara noastră. Cauzele eşecului din şcoala românească sunt multiple, iar unele dintre acestea au fost şi vor mai fi analizate de specialiştii din diverse instituţii abilitate, în special inconsecvenţa şi instabilitatea sistemului educaţional. La acestea se mai adaugă şi criza spirituală şi morală din societatea românească.

Lipsa de valori perene, de repere credibile şi de motivaţii solide din societatea şi şcoala românească a atins cote alarmante. Se pare că acumularea de valori intelectuale este tot mai mult înlocuită cu acumularea de bunuri materiale, încât astăzi nu mai valorează mult o cultură aleasă, ci doar o avere frumoasă. Iar dictonul „cine are carte are parte” nu mai este valabil, deoarece oamenii bine pregătiţi sunt prea puţin plătiţi. Prin urmare, acum „cine are carte pleacă departe”, adică în străinătate.

Pentru a opri această degradare spirituală şi socială sunt imperativ necesare măsuri legislative şi sociale, dar şi o înnoire spirituală a mentalităţii şi o cultură a valorilor morale, după cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel când zice: „să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit” (Romani 12, 2).

În acest context, dorim ca la începutul unui nou an şcolar să adresăm câteva îndemnuri care ţin de misiunea Bisericii în promovarea spiritualităţii creştine în actul educaţional, ştiut fiind că educaţia religioasă în familie şi în şcoală presupune cooperarea Bisericii cu aceste două instituţii majore ale poporului nostru. Întrucât în societatea de azi actul educaţional este tot mai mult afectat de secularism sau indiferenţă spirituală, superficialitate şi lipsă de motivaţie sau de entuziasm pentru cunoaştere, este necesar ca, şi prin intermediul educaţiei religioase, elevii să fie îndemnaţi să urmeze pilda multor personalităţi româneşti care prin cultura, erudiţia şi profesionalismul lor au devenit renumiţi în ţară şi în străinătate, deşi proveneau adesea din familii modeste.

Deoarece predarea religiei în şcoală este un act misionar creştin, cu profunde conotaţii educaţionale şi spirituale, educaţia religioasă trebuie să promoveze cultivarea talentelor şi a valorilor intelectuale, respectul faţă de părinţi, profesori şi colegi, precum şi iubirea de ţară şi de neam.

Biserica, alături de Familie şi de Şcoală, trebuie să fie activă şi creatoare în educaţia copiilor şi a tinerilor. Prin urmare, îndemnăm pe toţi slujitorii Bisericii să promoveze o intensă cooperare cu familiile şi şcolile din parohii în actul educaţional, sub semnul unei responsabilităţi comune sporite pentru binele ţării noastre. Având în vedere caracterul dinamic, uşor modelabil, al copiilor şi tinerilor, eforturile comune trebuie concentrate spre o educaţie bazată pe valorile creştine şi democratice europene: credinţă şi cultură, speranţă şi iubire, libertate şi responsabilitate, egalitate în faţa legii şi solidaritate în faţa suferinţei.

Anevoioasa tranziţie românească, de la un regim totalitar monolitic la unul democratic şi pluralist, a făcut şi face numeroase victime în societatea noastră. Dintre acestea, cei mai vulnerabili sunt astăzi copiii şi tinerii. Abandonul şcolar, destrămarea familiilor, sărăcia, şomajul, plecarea părinţilor la muncă în străinătate, delincvenţa şi violenţa juvenilă, nesiguranţa zilei, incertitudinea viitorului se constituie în tot atâtea cauze ale crizei educaţiei în şcoală şi în familie. Biserica a semnalat adesea aceste provocări şi face eforturi sporite pentru a răspunde lor atât prin orele de religie, cât şi prin diferite programe adresate copiilor şi tinerilor, ca de pildă: „Hristos împărtăşit copiilor”; „Alege şcoala!”; „Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, care se desfăşoară prin intermediul parohiilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Rezultatele sunt îmbucurătoare, dar nevoile prezente şi viitoare sunt imense.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca la începutul noului an şcolar (2012-2013) să binecuvânteze pe elevi, profesori, preoţi şi părinţi, dar şi pe toţi cei care, într-un fel sau altul, sunt angajaţi cu multă dăruire în actul educaţional şi de formare spirituală!

Tuturor vă dorim sănătate, pace şi bucurie, precum şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea dumneavoastră nobilă şi de valoare inestimabilă pentru prezentul şi viitorul poporului român!

Cu deosebită preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul României

Mesaj de binecuvântare adresat elevilor, părinţilor şi profesorilor, cu ocazia începerii anului şcolar 2012-2013, 17 septembrie 2012.

Reclame

Programa de religie cls.I şi II propuse spre dezbatere publică

II.2.1_CI_Religie_Cultul ortodox

II.2.1_CII_Religie_Cultul ortodox

Dragi colegi, vă rog citiţi cu atenţie nota de prezentare şi sugestiile metodologice ale celor două programe, veţi găsi lucruri interesante în ceea ce priveşte demersul didactic pe care doriţi să-l realizaţi.

CONSFĂTUIRI JUDEŢENE

Dragi colegi,
anul acesta ne vom întâlni la consfătuirile noastre pe data de 19.09.2012, orele 11, în sala de festivităţi a C.N.V.N. Titulescu Slatina.
Vă aştept cu cele mai bune gânduri,
Flori Grecu

%d blogeri au apreciat asta: